Privacybeleid

Behandeling van persoonsgegevens

Bij Macranova geven we om de persoonsgegevens die we verwerken en voor de exacte naleving van de huidige regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens, onder andere Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 met betrekking tot de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van deze gegevens en waarbij Richtlijn 95/46/EG wordt ingetrokken, evenals organieke wet 3/2018 van 5 december, Bescherming van persoonsgegevens en garantie van digitale rechten.

In overeenstemming hiermee worden de volgende vragen gemeld met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens die wij bij Macranova uitvoeren:

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

 • Identiteit:Ekaterina Polenyaka (Macranova)
 • NIF:X3332612G
 • Postadres:C/Alfons el magnanim 15, Barcelona 08019
 • Telefoon:64.65.96.0.58
 • E-mail:macranova @ gmailcom (zonder spaties)

Principes met betrekking tot behandeling

Bij de verwerking van persoonsgegevens die daarin worden uitgevoerd, zijn de beginselen vereist door Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens gegevens en het vrije verkeer van deze gegevens en waarbij Richtlijn 95/46/CE (hierna RGPD) wordt ingetrokken:

 • Principe van wettigheid, loyaliteit en transparantie:de gegevens die we verzamelen worden op een wettige, loyale en transparante manier behandeld, met de voorafgaande toestemming van de belanghebbenden indien nodig of, in voorkomend geval, voor de uitvoering van een contract waarbij de belanghebbende partij is deel of voor de toepassing op verzoek hiervan van precontractuele maatregelen, of, indien de behandeling noodzakelijk is voor de nakoming van een toepasselijke wettelijke verplichting, of voor de bevrediging van legitieme belangen die door de verantwoordelijke of door een derde worden nagestreefd , mits die belangen niet prevaleren boven de belangen of fundamentele rechten en vrijheden van de belanghebbende die de bescherming van persoonsgegevens vereisen, in het bijzonder wanneer de belanghebbende een kind is.
 • Principe van doelbinding:de persoonsgegevens die wij verwerken, worden gebruikt voor de doeleinden die zijn aangegeven in de sectie"Met welk doel gebruiken wij uw persoonsgegevens".
 • Principe van gegevensminimalisatie:in overeenstemming met dit principe, zijn de enige persoonlijke gegevens die we van gebruikers verzamelen die welke strikt noodzakelijk zijn om de contractuele relatie te beheren of om te kunnen reageren op vragen, suggesties en/of verzoeken om informatie die ze doen aan ons.
 • Principe van nauwkeurigheid:de persoonlijke gegevens die we verzamelen, worden nauwkeurig bewaard en, indien nodig, bijgewerktOm dit te doen, moet de gebruiker ons in het geval van een wijziging in persoonlijke gegevens op de hoogte stellen zodat we de juiste update kunnen uitvoeren.
 • Principe van beperking van de bewaartermijn:de persoonsgegevens die wij verwerken, worden bewaard gedurende de termijnen die zijn aangegeven in de sectie"Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?"
 • Principe van integriteit en vertrouwelijkheid:om dit principe te respecteren, worden persoonsgegevens behandeld op een manier die een adequate beveiliging ervan garandeert, inclusief bescherming tegen ongeoorloofde of illegale behandeling en tegen verlies, vernietiging of onopzettelijke beschadiging, met toepassing van passende technische en organisatorische maatregelen.

Met welk doel gebruiken wij uw persoonsgegevens?

Klantgegevens:om uw registratie te beheren om aankopen te kunnen doen op onze website en dienovereenkomstig de door u geplaatste bestellingen en de gevraagde diensten te beheren en uit te voeren.

Evenzo, als u het vakje aanvinkt dat voor dit doel is ingeschakeld, zullen we uw contactgegevens gebruiken om uw abonnement op onze nieuwsbrief te beheren en u dienovereenkomstig langs elektronische weg informatie te sturen over ons bedrijf, zijn producten, diensten, nieuws, aanbiedingen of promoties.

Gegevens verzameld via supporttickets:om het incident dat u ons meldt met betrekking tot de gedane aankoop te beheren en af te handelen.

Gegevens van nieuwsbriefabonnees:om het abonnement op onze nieuwsbrief te beheren en dus de verzending, per e-mail, van nieuwsbrieven of informatieve bulletins over ons bedrijf, zijn producten, diensten, nieuws, aanbiedingen of promoties.

Gegevens verzameld via het contactformulier:om vragen of verzoeken om informatie van gebruikers te beheren en erop te reageren.

Gebruikersgegevens van onze profielen op sociale netwerken:om met onze gebruikers te communiceren, voornamelijk door te reageren op opmerkingen die ze maken over de publicaties die we maken op de profielen die we op verschillende sociale netwerken hebben.

Wat is de rechtmatigheid van de verwerking van uw persoonsgegevens?

Klantgegevens:de wettelijke of rechtsgrond voor de verwerking van uw persoonsgegevens is de uitvoering van het contract waarbij de klanten partij zijn.

Met betrekking tot het verzenden van commerciële informatie is de wettelijke basis de toestemming die u ons, in voorkomend geval, geeft door het vakje aan te vinken dat is ingeschakeld om u te abonneren op onze nieuwsbrief.

Gegevens verzameld via de ondersteuningstickets:de wettelijke of wettelijke basis voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens is de uitvoering van het contract waar de klanten deel van uitmaken.

Gegevens van nieuwsbriefabonnees:de wettelijke of wettelijke basis voor de verwerking van persoonlijke gegevens is de toestemming die wordt gegeven bij het inschrijven op onze nieuwsbrief en daarom de noodzaak van een dergelijke behandeling om uw abonnement te behandelen.

Gegevens verzameld via het contactformulier:de wettelijke of wettelijke basis voor de verwerking van persoonlijke gegevens die door de geïnteresseerde partijen worden verstrekt bij het invullen van het formulier, is de toestemming die wordt gegeven wanneer u via het formulier contact met ons opneemt en, daarom, de noodzaak van genoemde behandeling om aanwezig te zijn en te reageren op vragen of verzoeken om informatie van gebruikers.

Gegevens van gebruikers van onze profielen op sociale netwerken:de wettelijke of wettelijke basis voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens is de toestemming die wordt gegeven door ons te volgen op onze sociale netwerken, daarom is dergelijke verwerking noodzakelijk om met gebruikers te communiceren (bijvoorbeeld om te reageren op opmerkingen ).

Hoe hebben wij uw persoonsgegevens verkregen?

Alle persoonsgegevens die wij in Macranova verwerken, worden aan ons verstrekt door de betrokken partijen of hun wettelijke vertegenwoordigers.

De persoonsgegevens die wij via deze website verzamelen, zijn verzameld via de bestaande formulieren of via het daarvoor opgegeven e-mailadres.

Aan welke ontvangers worden uw persoonsgegevens gecommuniceerd?

De persoonsgegevens van de cliënten worden, in voorkomend geval, doorgegeven aan de belastingdienst voor de naleving van wettelijke en fiscale verplichtingen, alsook aan de financiële entiteit(en) via welke Macranova de inningen beheert (in het geval van klanten) en betalingen (in het geval van leveranciers en medewerkers).

Evenzo maken we voor sommige problemen gebruik van diensten van derden, die optreden als gegevensbeheerders, met wie we het overeenkomstige gegevensverwerkingscontract hebben ondertekend in overeenstemming met de bepalingen van artikel 28.3 van de RGPD.

Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?

Klantgegevens:persoonsgegevens worden bewaard tijdens de geldigheid van de overeenkomstige contractuele relatie en, na beëindiging ervan, gedurende de periodes die nodig zijn om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Met betrekking tot het verzenden van nieuwsbrieven worden uw persoonlijke contactgegevens bewaard zolang u uw toestemming voor het afmelden niet intrekt.

Gegevens verzameld via ondersteuningstickets:we bewaren uw persoonlijke gegevens gedurende de tijd die nodig is om het incident dat u ons meldt met betrekking tot de gedane aankoop te beheren en af te handelen.

Gegevens van abonnees op de nieuwsbrief:we bewaren de persoonlijke gegevens van de abonnees zolang ze hun toestemming voor het afmelden niet intrekken.

Gegevens verzameld via het contactformulier:de persoonlijke gegevens die u ons verstrekt, worden alleen bewaard tijdens het beheer van vragen of verzoeken om informatie van gebruikers, op een zodanige manier dat ze, zodra hun verwerking is voltooid, worden verwijderd.

Gebruikersgegevens van onze profielen in sociale netwerken:de bewaartermijnen van de persoonlijke gegevens van onze volgers in sociale netwerken zijn afhankelijk van het beleid van elk sociaal netwerk, hoewel we ze alleen zullen behandelen totdat ze ons niet meer volgen.

Wat zijn uw rechten als u ons uw persoonsgegevens verstrekt?

 • Recht om toegang tot uw persoonlijke gegevens te vragen:om de rechtmatigheid van de behandeling te kennen en te verifiëren, kunt u ons op elk moment vragen om te bevestigen of Macranova uw persoonlijke gegevens behandelt en in dit geval zullen wij u onder andere informeren Vragen over welke gegevens we behandelen, het doel, de herkomst van de gegevens, de verwachte bewaartermijn van de gegevens en, indien van toepassing, ontvangers of categorieën van ontvangers.
 • Recht om rectificatie te vragen:u kunt verzoeken om rectificatie van persoonsgegevens die onjuist zijn of die wij aanvullen als deze onvolledig zijn, onder meer door middel van een aanvullende verklaringIn dit geval moet u in uw verzoek aangeven naar welke gegevens u verwijst en de correctie die moet worden aangebracht, in voorkomend geval met de ondersteunende documentatie voor de onjuistheid of onvolledigheid van de gegevens die worden verwerkt.
 • Recht om te verzoeken om verwijdering ("recht om te worden vergeten"):u kunt ons vragen uw persoonlijke gegevens te verwijderen en de verwerking stop te zetten als ze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of anderszins verwerkt, uw toestemming intrekken, illegaal zijn behandeld of moeten worden onderdrukt om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
 • Recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen:in dit geval zal Macranova uw persoonsgegevens alleen bewaren voor het formuleren, uitoefenen of verdedigen van claims, of met het oog op de bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon of door belangrijke redenen van algemeen belang.
 • Recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens:u kunt ons vragen om uw persoonsgegevens, aan u of een andere verantwoordelijke die u aangeeft, in een gestructureerd, veelgebruikt en machineleesbaar formaat te bezorgen.
 • Recht om bezwaar te maken tegen behandeling:Macranova zal stoppen met het behandelen van uw persoonlijke gegevens op de manier die u aangeeft, tenzij we ze moeten blijven behandelen om dwingende legitieme redenen of voor het formuleren, uitoefenen of verdedigen van mogelijke claims.

Hoe u uw gegevensbeschermingsrechten kunt uitoefenen:door een e-mail te sturen naar macranova @ gmailcom (zonder spaties) , met in ieder geval een fotokopie van uw identiteitsbewijs.

Macranova zal op alle verzoeken reageren binnen de voorwaarden die vereist zijn door de huidige regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens.

Een claim indienen bij het Spaanse agentschap voor gegevensbescherming:als u van mening bent dat we uw persoonlijke gegevens niet adequaat hebben verwerkt of dat we niet naar behoren hebben gezorgd voor de uitoefening van uw gegevensbeschermingsrechten, kunt u een claim indienen bij het Spaanse agentschap voor Gegevensbescherming, hetzij via zijn elektronische hoofdkantoor of op zijn adres, op calle Jorge Juan, nº 6, CP28001 van Madrid.

Meer informatie over gegevensbeschermingsrechten en claims bij de controleautoriteit op www.aepd.es.

Veiligheid

In overeenstemming met de bepalingen van artikel 32 van de RGPD heeft Macranova passende technische en organisatorische maatregelen genomen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te garanderen.

Om de toereikendheid van het beveiligingsniveau te beoordelen, is in het bijzonder rekening gehouden met de risico's van gegevensverwerking, met name als gevolg van de vernietiging, het verlies of de toevallige of illegale wijziging van doorgestuurde, opgeslagen of anderszins verwerkte persoonsgegevens. of de communicatie of ongeautoriseerde toegang tot genoemde gegevens.

Geheimhoudingsplicht

Macranova heeft maatregelen genomen om te garanderen dat elke persoon die handelt onder hun respectieve gezag en toegang heeft tot de persoonlijke gegevens die gebruikers ons verstrekken, deze alleen kunnen verwerken volgens de instructies van het bedrijf, en ook het overeenkomstige beroepsgeheim met betrekking tot hen moeten bewaren, dat zij een onbepaalde duur zal hebben.

Daartoe hebben onze medewerkers een document van vertrouwelijkheid en geheimhoudingsplicht ondertekend met betrekking tot de informatie en persoonsgegevens waarmee zij in het kader van de bestaande arbeidsrelatie met de onderneming omgaan.

koekjes

Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van de computer die de pagina's van bepaalde websites opent of bezoekt, zodat de voorkeuren van de gebruiker bekend kunnen worden bij het opnieuw verbinden.Cookies die op de harde schijf van de gebruiker zijn opgeslagen, kunnen de daarin opgenomen gegevens niet lezen, geen toegang krijgen tot persoonlijke informatie of cookies lezen die door andere providers zijn gemaakt.